Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dierenpension Nieuwe Dieren Nooitgedacht

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden gepubliceerd. Bij het aangaan van een pensionovereenkomst gaan wij ervan uit dat hier kennis van wordt genomen. Indien je jouw hond(en) bij ons onderbrengt, betekent dit automatisch dat je akkoord gaat met onze geldende algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 DIERENPENSION: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.2 GASTDIER: het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

1.3 KLANT: de natuurlijke of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.

1.4 GASTHEER: degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

1.5 PENSIONOVEREENKOMST: de overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6 VERZORGING: de door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.7 HUISVESTING: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen en /of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk is afgeweken.

2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan zeven dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

Artikel 3 – Inschrijving

3.1 Bij elk eerste verblijf van het gastdier in het dierenpension, wordt door de gastheer een inschrijfformulier gemaakt.

3.2 Het inschrijfformulier bevat in ieder geval de volledige naam en adresgegevens van de klant en zo mogelijk het adres waar de klant tijdens de pensionperiode te bereiken is, of naam en adresgegevens van een contactpersoon. De naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd, en eventuele bijzondere kenmerken ten aanzien van het gastdier.

3.3 De algemene voorwaarden staan gepubliceerd op onze website https://nieuwe-dieren.nl.  Met het aanbieden van het gastdier, verklaart de klant akkoord te gaan met de in deze algemene voorwaarden genoemde regels.

Artikel 4 – Reserveringen

4.1 Indien een reservering door de klant ongedaan wordt gemaakt, dan wel niet nagekomen binnen 7 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension 50% van de reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het pension.

Artikel 5 – Betaling

5.1 In de vermelde dagprijs zijn inbegrepen: kosten van de dagelijkse verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW. Bij door de klant zelf meegebrachte (dieet)voeding, wordt geen korting op de dagprijs verleend.

5.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen, in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.

5.3 Betaling van de door het pension verleende diensten, geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst a contant indien het verblijf korter is dan 10 dagen. Is het verblijf langer dan 9 dagen dient te betaling vooraf per bank te worden voldaan. Dit bedrag dient op onze rekening te staan op de dag van brengen van het gastdier.

5.4 Bij eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant, is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen, tegen de overeengekomen prijs per dag.

5.5 In geval van niet tijdige betaling is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

5.6 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

5.7 De klant is er van op de hoogte dat eventueel zelf meegebrachte manden, dekens, kleedjes etcetera mogelijk aan het einde van het pensionverblijf, zoekraken of stuk gaan, en derhalve niet vergoed worden.

Artikel 6 – Rechten en plichten van het dierenpension

6.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

6.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden, en verzorgen van het gastdier.

6.3 Het dierenpension zal zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de verzorging en huisvesting van het gastdier.

6.4 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de door het pension verplicht gestelde inentingen/titerbepalingen en aanvullende bepalingen.

6.5 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Indien de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

6.6 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

6.7 Wanneer het gastdier tijdens het pensionverblijf  gedrag heeft vertoond, waardoor het huisvesten in het dierenpension niet wenselijk/verantwoord is, is het dierenpension gerechtigd, het betreffende dier in de toekomst geen onderdak meer te verlenen.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.

7.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet vermelden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

7.3 De klant is verplicht bij aanvang van de pensionovereenkomst het bewijs van inenting/titerbepaling af te geven.

7.4 De klant dient zich te houden aan de door het dierenpension vastgestelde openingstijden.

Artikel 8 – Ongevallen ziekte en/of overlijden van het gastdier

8.1 De klant machtigt hierbij het dierenpension om in geval van ziekte, of redelijk vermoeden van ziekte, tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension, op kosten van de klant een dierenarts te raadplegen, en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

8.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

8.3 De klant neemt bij deze kennis van het feit dat de honden in het pension in groepen gehuisvest worden en dat er derhalve, ondanks zorgvuldig inschatten van gedrag bij plaatsing in de groep, bijtincidenten kunnen voorkomen. Het pension kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige kosten, die voortvloeien uit de gevolgen van een  eventueel bijtincident, daar de klant op de hoogte is van de risico’s van groepsgedrag.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor haar rekening komt, of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij nakoming van de pensionovereenkomst.

9.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

9.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en /of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

9.4 In geval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijden beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum bedrag van€ 367,50 (zegge driehonderdzevenenzestig euro en vijftig eurocent).

9.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pension overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

9.6 Zie artikel 8.3

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen een maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.